دانش و تکنولوژی جدید جهان

اطلاعاتی ارزنده در مورد دانش و تکنولوژی روز دنیا

معرف های شیمیایی

معرف های شیمیایی :

روش تهیه بیش از 50 معرف

1- تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است0

2- تهیه محلول لوگل

برای تست نشاسته، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته یک گرم یدورپتاسیم را با 25/0 گرم ید جامد مخلوط کرده و در100 میلی لیتر الکل حل می کنیم.

۳-تهیه محلول ید

برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته 25/0 گرم ید جامد را در 100میلی لیتر الکل حل می کنیم.

4-تهیه محلول تورنسل

معرف اسیدهاو بازها

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به 100میلی لیتر می رسانیم.

5-تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

معرف اسید و بازها

یک دهم گرم آن را در100میلی لیتر آب مقطرحل می کنیم.

6-تهیه محلول فنل فتالئین

2گرم پودر فنل فتالئین رادر50میلی لیتر الکل حل کرده با آب مقطر به100 میلی لیتر می رسانیم.

7-تهیه محلول نیترات نقره

برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

یک گرم پودر نیترات نقره را درمیلی لیتر 100 آب مقطرحل می کنیم و در شیشه های تیره نگهداری می کنیم.

8-تهیه محلول گیمسا

برای رنگ آمیزی گلبول های سفید

یک گرم پودر گیمسا را با 60 میلی لیتر گلیسیرین مخلوط نموده و به مدت 1ساعت در گرم خانه 60 درجه گرما نگهداری می کنیم. پس از خروج 66 میلی لیتر الکل متیلیک 97درجه به به آن اضافه می کنیم. این محلول به نام محلول ذخیره گیمسا است . به هنگام استفاده 5/2میلی لیتر از این محلول را با 3 میلی لیتر متانول مخلوط کرده و 100 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

9- تهیه محلول فوشین قلیایی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 5 ثانیه

یک گرم فوشین قلیایی را در100میلی لیتر الکل95 درجه حل کرده و 100میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

10- تهیه محلول کارمن زاجی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 15دقیقه

برای رنگ کردن بافت های سلولزی به مدت 2-1دقیقه در یک بشر به حد اشباع زاج پتاس در آب حل می کنیم و بوسیله چراغ الکلی آن را به جوش می آوریم سپس یک گرم کارمن قرمز را در هاون سایئده به زاج در حال جوش اضافه می کنیم.10دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن آن را با کاغذ صافی، صاف کرده و چند قطره اسید فنیک (برای جلوگیری از فساد) به آن اضافه می کنیم.

11- تهیه چسب نشاسته

یک گرم نشاسته را در 100میلی لیتر آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

12- تهیه آب ژاول

برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلریت سدیم می دهد.

13. تهیه محلول سولفات مس

برای شناخت پروتئین

یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در میلیلیتر 100 آب مقطر حل می کنیم .

14. تهیه سولفات مس بدون آب

حدود 5 گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله آنقدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

15.تهیه محلول سود 10%

برای تست پروتئین

10 گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده سپس آنرا در100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و خوب بهم می زنیم .

16 . تهیه محلول پتاس 5%

برای جذبco2

٢٠گرم پتاس جامد را وزن کرده و آن را در 400 میلی لیتر آب حل می کنیم.

17- تهیه اسید کلریدریک 5/0 نرمال

500سی سی آب مقطر را با 5/21 میلی لیتر اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

18- تهیه اسید کلریدریک 1 نرمال

100میلی لیتر آب مقطر را با1/8 میلی لیتر اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

19- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

برای دفع Co2

5 گرم بیکربنات پتاسیم را در 100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

20- تهیه آبی تولوئیدین

برای رنگ آمیزی کرو موزوم ها

نیم گرم پودر آن را در100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

21- تهیه استو کار من

برای رنگ آمیزی کروموزم ها

یک گرم کارمن را در 55 میلی لیتر آب مقطرمی جوشانیم.

22- تهیه برم تیمول بلو

یک گرم پودر برم تیمول را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیک به آن اضافه می کنیم.

23- تهیه بلودومتیل

نیم گرم پودر تجاری بلودومتیل را در یک لیتر آب مقطر حل می کنیم.

24- تهیه سبز ید

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در30 ثانیه

یک گرم سبز ید را در100میلی لیتر الکل 70 درجه حل می کنیم.

25- تهیه محلول گلوکز%1

یک گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به100 میلی لیتر می رسانیم.

26- تهیه کشت مخمر

یک گرم پودر گلوکز را در 100 میلی لیتر آب حل کرده یک قاشق چایخوری خمیرترش نان به آن اضافه کنید و هم بزنید.این ظرف را به مدت یک ساعت در حرارت37درجه قراردهید.

27- تهیه کشت پارامسی

مقداری یونجه را درظرفی خیس کرده(بهتر است یونجه ها رادریک تا دو هفته قبل از آزمایش خیس کرد و در حرارت هوای آزمایشگاه قرارداد.)

28- تهیه محلول پپسین

6 گرم پودر پپسین رادر150میلی لیتر آب درون یک بشر کوچک حل می کنیم.

29- تهیه معرف بیوره

4 گرم سود را در500 میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم سپس3 گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن 5 گرم یدور پتاسیم به محلول 9گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

30- تهیه محلول قرمز کنگو

برای رنگ کردن بافت های سلولزی

یک گرم پودر آن را در 100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

31- تهیه قرمز خنثی

برای مشاهده واکوئل ها درپارامسی

یک گرم پودر آن را با 100 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده و به هم زده تا محلول یک در صد بوجود بیاید .

32- تهیه محلول فیکساتور

برای نگهداری بافت های گیاهی در ان مقدار 150 میلی لیتر الکل 90 درجه را با مقدار 100 میلی لیتر فرمل 5% مخلوط کرده بعد مقدار 50 میلی لیتر گلیسیرین به آن می افزاییم .

33- تهیه محلول سبز متیل

برای رنگ کردن بافت های چوبی گیاهان در مدت 30 ثانیه

یک گرم پودر تجارتی را در 10 میلی لیتر الکل 70 درجه حل کرده و با آب مقطر حجم آن را به 100 میلی لیتر میرسانیم .

34- تهیه محلول بندیکت کیفی

173 گرم سیترات سدیم و 100 گرم کربنانت سدیم بی اب را در800 میلی لیتر آب مقطر به کمک گرما حل می کنیم . در ظرف دیگری 3/17 گرم سولفات مس متبلور در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده به تدریح به محلول سیترات کربنات اضافه می کنیم و حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم.

35- تهیه فهلینک

برای شناخت گلو کز

34 گرم سولفات مس متبلور را در مقدار کمی آب مقطر به کمک حرارت حل کرده و حجم ان را به500 میلی لیتر می رسا نیم.

36- تهیه فهلینگ

برای شناخت گلوکز

173 گرم تارتارات سدیم و پتاسیم را (نمک راشل) در کمی آب حل کرده و 100میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 15% بدان می افزائیم و حجم محلول را به 500 میلی لیتر می رسانیم.

37- تهیه محلول بیسمارک

یک گرم پودر قهوه ای بیسمارک را در100میلی لیتر الکل 80 درجه حل می کنیم.

38- تهیه اسید کلریدریک رقیق۴/٠مولار

۵ میلی لیتراسید کلریدریک 37% را برداشته داخل بشر حاوی 150 میلی لیتر آب مقطر می ریزیم . این اسید برای آزمایش هضم پروتئین می باشد .

39- تهیه محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

1/. گرم نمک طعام ، 5/3 گرم سولفات سدیم ، 25/. گرم کلرور جیوه ، حجم آنها را با آب مقطر به 100 میلی لیتر می رسانیم .

40- محلول 30% کلرور کبالت

برای مشاهده اثر روزنه ها

30 گرم بلور کلرور کبالت را با 100 میلی لیتر آب مقطر پس از حل کردن آن را صاف می کنیم .

41- تهیه سود رقیق

برای هضم پروتئین ها

4 گرم سود را در مقداری آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم .

42- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

به 3 میلی لیتر محلول نیترات نقره 3 قطره محلول سود اضافه کنید . رسوب قهوه ای رنگ Hg2o تولید می شود .سپس محلول آمونیاک به آن بیافزایید تا رسوب حل شود .

43- تهیه معرف شیف

1/. گرم فوشین در 100 میلی لیتر آب مقطر به این محلول گاز so2 سولفیت سدیم و کمی Hcl اضافه می کنیم .

44- تهیه محلول لوکاس

برای تشخیص انواع الکل ها

17گرم کلرید روی بدون آب مذاب شده را در 5/11 میلی لیتر محلول Hcl 37% حل کرده و به هم زده و بعد در دسیکاتور خشک کرده تا دیگر بخارات اسید از آن بلند نشود بعد از آن استفاده می کنیم.

45- محلول ید

طرز تهيه: ۲۵/۰ گرم ید جامد را در ۱۰۰سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.

كاربرد: برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته

46- ايزوپروپيل الكل

طرز تهيه:از محلول۵۰٪ اين محلول تهيه مي شود

كاربرد: پاك كردن لنز عدسي ميكروسكوپ هاوتهيه محلول ها

47- محلول تورنسل

طرز تهيه:

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به ۱۰۰سی سی می رسانیم.

كاربرد: معرف اسیدهاو بازها

48- محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

طرز تهيه: یک دهم گرم آن را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل می کنیم

كاربرد: معرف اسید و بازها

49- محلول فنل فتالئین

طرز تهيه:

۲گرم پودر فنل فتالئین رادر۵۰سی سی الکل حل کرده وبا آب مقطر به۱۰۰سی سی می رسانیم.

كاربرد: معرف اسید و بازها

50- محلول نیترات نقره

طرز تهيه:

یک گرم پودر نیترات نقره را در۱۰۰سی سی آب مقطرحل ميكنيم (نگهداری در شیشه های تیره )

كاربرد: برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

51- چسب نشاسته

طرز تهيه:

یک گرم نشاسته را در ۱۰۰سی سی آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

52- آب ژاول

طرز تهيه:

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلرید سدیم می دهد.

كاربرد: برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

53- محلول سولفات مس

طرز تهيه: یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در ۱۰۰ سي سي آب مقطر حل می کنیم .

كاربرد: برای شناخت پروتئین

54- سولفات مس بدون آب

طرز تهيه: حدود ۵ گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله آن قدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

چند نکته :
1- چگونه از پودر فنل فتالئین ، محلول فنل فتالئین را می سازند؟ اجزای مورد استفاده و میزان هریك از اجزاءو روش تهیه ی محلول چگونه است؟
2-چگونه از پودر متیل اورانژ، محلول متیل اورانژ را می سازند؟ اجزای مورد استفاده و میزان هریك و روش تهیه ی محلول چگونه است؟
3-چگونه از پودر تورنسل ، محلول تورنسل را می سازند؟ اجزای مورد استفاده و میزان هریك و روش تهیه ی محلول چگونه است؟محلول تورنسل آبی و قرمز چه تفاوتی از نظر كاربرد دارند؟
4- چرا رنگ شناساگرها در محیطهای اسیدی و بازی تغییر می كند؟ آیا واكنشی رخ می دهد؟
5- فرآورده های حاصل از سوختن دی كرومات آمونیم چیستند؟ در صورت امكان معادله ی واكنش آنرا بنویسید.

معرفهای PH یا شناساگرهای شیمیایی اسید و باز ، تركیبات رنگی یا غیر رنگی آلی با وزن مولكولی بالا هستند كه در آب یا حلال‌های دیگر به دو صورت اسیدی و بازی وجود دارند.


نگاه اجمالی
بهترین شناساگرهای اسید - باز ، اسیدهای آلی ضعیف می‌باشند. شكل اسیدی شناساگر رنگ مشخصی دارد و در صورت از دست دادن پروتون ، به تركیب بازی كه دارای رنگ دیگری می‌باشد، تبدیل می‌شود. یعنی تغییر رنگ اغلب شناساگرها از محلول بستگی به تغییر شكل آنها دارد. با استفاده از شناساگرها می‌توان PH یك محلول را تعین كرد شناساگرهای مختلفی برای تعیین PH شناخته شده‌اند كه هر یك در محدوده خاصی از PH تغییر رنگ می‌دهند.

چگونگی تغییر رنگ یك شناساگر
شناساگرها ، اسیدها یا بازهای ضعیفی هستند و چون اكثر آنها شدیدا رنگی هستند، در هر اندازه گیری PH چند قطره از محلول رقیق شناساگر كافی می‌باشد. شناساگرهای اسید - باز را معمولا به صورت HIn نشان می‌دهند.
فرم اسیدی HIn ? H+ + -In فرم بازی

(Ka = (H+)x(In-)/(HIn)

اگر محلولی شامل دو جزء رنگی A و B باشد، معمولا رنگ A در مخلوط وقتی توسط چشم انسان تشخیص داده می‌شود كه شدت آن ، ده برابر بیشتر از شدت رنگ B باشد، چون شدت آن تابع غلظت است. بنابراین رنگ تركیب اسیدی شناساگر زمانی قابل رویت است كه :

(10In-) = (HIn)

و رنگ و تركیب بازی شناساگر زمانی قابل مشاهده است كه:

(In-) = 10(HIn)

انتظار می‌رود وقتی كه (In-) = (HIn) می‌باشد، رنگ شناساگر حد واسط بین دو رنگ باشد. در آن نقطه ویژه :
Ka شناساگر برابر غلظت +H و PKa = PH است. در نتیجه PH ای كه در آن یك شناساگر كه PKa آن نزدیك PH نقطه هم‌ارزی تیتراسیون است، تغییر رنگ شناساگر در نزدیك نقطه تعادل ، امكان‌پذیر می‌باشد.

اهمیت استفاده از شناساگر مناسب در تیتراسیون
با استفاده از انواع شناساگر ، می‌توان PH یك محلول را تعیین كرد. برای این كار لازم است محدوده PH تغییر رنگ شناساگر را بدانیم. در تیتراسیونهای اسید و باز هم لازم است كه PKa شناساگر مورد استفاده به PH محلول مورد نظر نزدیك باشد، در غیر اینصورت آزمایش همراه با خطا خواهد بود. اگر شناساگر قبل از نقطه هم‌ارزی تغییر رنگ دهد، حجم نقطه پایان كمتر از نقطه هم‌ارزی (خنثی شدن اسید یا باز) است و اگر شناساگر بعد از نقطه هم ارزی تغییر رنگ دهد، حجم نقطه پایان بیشتر از نقطه هم ارزی است.

در برخی از موارد مخلوطی از دو یا چند شناساگر در یك تیتراسیون مصرف می‌شود تا تغییر رنگ مشخصی در نقطه پایان رخ دهد. بعنوان مثال می‌توان متیلن آبی را با متیلن قرمز مخلوط كرده و یك شناساگر مخلوط بوجود آورد كه در PH حدود 5.4 از بنفش به سبز تغییر رنگ می‌دهد. در این مورد ، متیلن آبی حین تیتراسیون بدون تغییر رنگ می‌ماند. اما متیلن قرمز در PHهای ‌كمتر از حدود 5.4 قرمز و در PHهای بیشتر از حدود 5.4 زرد می‌باشد.

در PHهای ‌كمتر ، قرمز و آبی تركیب شده و رنگ بنفش ایجاد می‌كنند و در PHهای بیشتر ، زرد و آبی تركیب شده و رنگ سبز ایجاد می‌كنند. دیدن تغییر رنگ بنفش به سبز ، آسانتر از تشخیص تغییر رنگ قرمز به زرد در شناساگر متیلن سرخ تنهاشت.
متن فوق برگرفته از سایت زیر می باشد:
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%20PH

از انحلال پودر این مواد در آب، محلول های مربوطه بدست می آید.
هلیانتین یا متیل اورانژ دارای ساختار زیر است:

(CH3)2N –C6H4 – N=N – C6H4 –SO3Na

فنل فتالئین دارای فرمول C20H14O4 می باشد. به این صورت كه گونه‌ی بیرنگ آن، یك گروه C-OH دارد كه سه حلقه‌ی بنزنی C6H6 به آن متصل است. سپس دو تا از حلقه‌ها، هر كدام یكی از ئیدروژن هایش جایگزین OH به صورت یونی می باشد. همچنین حلقه ی دیگر نیز یكی از ئیدروژنهایش به وسیله ی گروه HO-C=O جایگزین شده است. حال در محلول اسیدی، سه هیدروژن آن، یكی به صورت یون مثبت و دیگری به صورت اتم جدا می شود و یك H3O+ به جا می ماند. این گونه قرمز رنگ می باشد.
3- تورنسل یا لیتموس ، به طور عمده در هلند ، از یك گیاه گلسنگ مخصوص با نام lichens استخراج می شود . گل سنگ ها تركیبی از گیاهان قارچی و باكتری های رنگی هستند كه خیلی آهسته بر روی درختان و سنگها رشد می كنند. گل سنگها خرد می شوند، با پتاسیم كربنات و آمونیاك واكنش داده می شوند و به آنها اجازه داده می شود تا ور بیایند یا تخمیر شوند.

دشمنان جاويد اسيدها و بازها

اسيدها:

واژه اسيد از يك كلمه يوناني به معني ترش گرفته شده است. از اين جمله چنين برمي آيد كه برخي از اسيدها را مي توان خورد. در واقع ترش بودن ليمو، زرشك، گوجه سبزو... به سبب اسيدهاي موجود در آن مي باشد.

برخي از اسيدها مانند موارد فوق، توسط موجودات زنده ساخته مي شوند. ولي بسياري از اسيدها در طبيعت وجود ندارند بلكه توسط دانشمندان ساخته مي شوند. اين اسيدها مي توانند بسيار خطرناك باشند، مثلا پوست بدن را بسوزانند يا پارچه ها را سوراخ كنند ويا حتي فلزات را ازبين ببرند.

برخي از اسيدهاي مهم عبارتند از:

نام اسيد

نام شيميايي

فرمول شيميايي

جوهرنمك

جوهر گوگرد

جوهر شوره

هيدروكلريك اسيد

سولفوريك اسيد

نيتريك اسيد

HCI

H2SO3

HNO3

يكي از اسيدهاي بسيار قوي كه از گوگرد ساخته مي شود، سولفوريك اسيد است. كاربرد اين اسيد بسيار گسترده است، از باتري اتومبيل تا صنايع بزرگ مس. اين اسيد پوست بدن را زخم مي كند و پارچه ها را سوراخ مي كند. از اين اسيد در ساختن رنگها، پلاستيك ها و مواد شيميايي ديگر نيز استفاده مي شود.

يك اسيد قوي ديگرهيدروكلريك اسيد است. از اين اسيد براي جرم گيري از سطوح مختلف استفاده مي شود. هيدروكلريك اسيد در معده نيز وجود دارد وبه هضم غذا كمك مي كند.

از ديگر اسيدهاي بسيار قوي نيتريك اسيد مي باشد. اين اسيد رد صنايع بسياري از جمله مهمات سازي كاربرد دارد. مواد منفجره مشهوري نظير نيتروگليسيرين و T.N.T به كمك اين ماده ساخته مي شوند.

يكي از پديده هاي مخرب محيط زيست، باران اسيدي مي باشد. از حل شدن برخي از آلاينده هاي هوا در قطرات باران، خاصيت اسيدي در باران به وجود مي آيد.

برخورد باران اسيدي با گياهان، مجسمه ها و... باعث تخريب و به وجود آمدن خسارت هاي غيرقابل جبراني مي گردد.

بازها (قلياها)

بازها دشمنان قديمي اسيدها به شمار مي آيند و رد واقع مي توانند با اسيدها واكنش داده، آنها را خنثي كنند. بازها اغلب تلخ مزه هستند و در اثر تماس با پوست آن را ليز و صابوني مي كنند چرا كه با چربي دست صابون درست مي كنند.

بازها اغلب در خانه نيز يافت مي شوند. گرد كيك پزي، جوش شيرين، گازپاك كن و ماده لوله بازكن همگي باز هستند.

مايع درون پوست پرتقال نيز يك باز است به همين دليل تلخ مزه است.

برخي از بازهاي مهم عبارتند از:

نام باز

نام شيميايي

فرمول شيميايي

سودسوزآور

پتاس سوزآور

آهك

سديم هيدروكسيد

پتاسيم هيدروكسيد

كلسيم اكسيد

NaOH

KOH

CaO

يك باز بسيار قوي سديم هيدروكسيد است. از اين ماده براي ساختن صابون و كاغذ استفاده مي شود.

پتاس سوزآور، باز قوي ديگري است كه از مهمترين كاربرد هاي آن مي توان به ساخت شامپوها اشاره كرد. از اين ماده همچنين در ساخت پتاسيم پرمنگنات ( كه در گذشته به عنوان ضدعفوني كننده اشاره مي شد و اكنون در بسياري صنايع ديگر كاربرد دارد) استفاده مي شود.

آهك بازي است كه كشاورزان و باغبانان براي براي كم كردن خاصيت اسيدي خاك ( ناشي از بارش بارانهاي اسيدي ) آهك به آن اضافه مي كنند. گياهان در خاكي كه كمتر اسيدي باشد بهتر رشد مي كنند.

آهك پس از حل شدن در آب ( رطوبت خاك) به آب آهك كه آن هم يك باز است تبديل مي شود.آب آهك، خنثي كننده مناسبي براي اسيدهاست.

مواد خنثي:

ماده اي كه نه اسيد باشد و نه باز،خنثي ناميده مي شود. آب خالص، نفت و محلول نمك خنثي هستند.

نمكها:

نمكها از واكنش بين اسيدها و بازها به وجود مي آيند.

شايد در وهله اول فكر كنيد كه منظور از نمك، همان نمك طعام است. واقعيت اين است كه نمكها انواع بسيار گوناگوني دارند.

از واكنش هاي اسيد و باز مي توان به پختن كيك اشاره كرد. جوش شيرين و پودر آشپزي يك واكنش خنثي شدن اسيد- باز به وجود مي آورند كه به پيدايش شيريني ترد و لطيفي منجر مي شود.

جوش شيرين NaHCO3يك باز است.

وقتي اين ماده همراه با خمير مايه شيريني پزي كه اجزاي اسيدي دارد، استفاده مي شود، يك واكنش اسيد-باز روي مي دهد و گاز كربن دي اكسيد آزاد مي شود.

گاز كربن دياكسيد حاصل در مايه مزبور به دام مي افتد و باعث مي شود خمير مايه هنگام پختن بالا بيايد.

نيش بسياري از زنبورها داراي خاصيت اسيدي است و در اكثر مواقع استفاده از محلول جوش شيرين در محل گزيدگي، اثر نيش را تا حدي خنثي مي كند.

شناسايي اسيدها و بازها:

ساده ترين راه شناسايي اسيدها و بازها، بهره گيري از يك شناساگر است. رنگ شناساگردر محيط هاي اسيدي ، بازي و خنثي متفاوت است.

مشهورترين معرف اسيدها و بازها، تورنسل ( ليتموس) نام دارد. اين ماده رنگينه نوعي گل سنگ است. تورنسل در آزمايشگاه معمولا به دو صورت محلول يا كاغذ تورنسل وجود دارد. محلول تورنسل در محيط اسيدي به رنگ قرمز و در محيط بازي به رنگ آبي و در محلول خنثي بنفش رنگ است. كاغذ تورنسل به دو رنگ آبي و قرمز موجود است. كاغذ تورنسل قرمز در محيط بازي به رنگ آبي در مي آيد و بالعكس.

معرف ديگري كه بيشتر براي بازها قابل استفاده است، فنل فتالئين است. اين ماده در محيط اسيدي وخنثي، بي رنگ و در محيط بازي به رنگ صورتي يا ارغواني در مي آيد.فنل فتالئين پركاربردترين شناساگر مي باشد.

از رنگينه هاي گياهي نيز مي توان به عنوان شناساگر استفاده كرد. عصاره كلم سرخ، گلبرگ گل بنفشه و گل سرخ نيز شناساگرهاي ديگري براي مواد اسيدي يا بازي هستند.

توجه كنيد كه شناساگرها فقط براي شناسايي اسيدها و بازها به كار نمي روند. به عبارتي بسياري از معرف ها براي شناسايي موادي ديگر مثلا نشاسته، آهن و... استفاده مي شوند.

ماده رنگي

رنگ مورد استفاده

حلال

رنگ ايجاد شده

باكتري ها

قهوه اي بيسمارك

كوبول فوشين

آبي متيلن

الكل

الكل

الكل

قرمز

قرمز

قرمز

خون

آبي متيلن

معمولا الكل

-

گلبول ها

محلول ليشمن

الكل متيليك

صورتي

سلولز

قهوه اي بيسمارك

ائوزينY

محلول شولتز

الكل

آب يا الكل

آب

قرمز

قرمز

آبي يا بنفش

بافت پيوندي

دان گيسون

آب

قرمز

سيتوپلاسم

ائوزينY

آب يا الكل

صورتي

DNA

فولگن

آب

ارغواني

بشره

دان گيسون

آب

زرد

قارچ ها

آبي آنيلين

كربول فوشين

لاكتوفنل

الكل

قرمز

قرمز

هيف قارچ ها

قرمز كنگو

آب

قرمز

ليگنين

سولفات آنيلين

سافرانين

محلول شولتز

آب

الكل

آب

زرد

قرمز

زرد

عضله

دان گيسون

آب

زرد

هسته

قهوه اي بيسمارك

بوراكس كارمن

ويوله زانسين

همالوم

آبي متيل

آبي متيلن

پيكروكارمن

سافرانين

الكل

الكل

آب يا الكل

آب

معمولا الكل

الكل

آب

الكل

صورتي

صورتي

صورتي

آبي

آبي

آبي

قرمز

قرمز

پروتئين

محلول شولتز

آب

زرد

نشاسته

يد

الكل

آبي تيره

سوبرين

سافرانين

الكل

قرمز

هسته گلبول هاي سفيد

محلول ليشمن

الكل متيليك

آبي

گردآوری : پورحقیقی : لطفا اشتباهات یا اشکالات احتمالی را به ایمیل admin@iroiran.comاطلاع دهید تا در نسخه های بعدی اصلاح گردد. متشکرم

www.olum.ir www.oloom.ir

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:59  توسط   |